Přijímací řízení

 

 

 

 

Přijímací talentové zkoušky pro šk. rok 2020/2021 se konají:

1. termín 11. ledna 2021 (střední škola); 12.–15. 1. 2021 (konzervatoř)
2. termín 25.–26. ledna 2021 (střední škola i konzervatoř)

 

Ke vzdělávání lze přijmout uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku a kteří při přijímacím řízení splnili podmínky pro přijetí prokázáním vhodných schopností, vědomostí, zájmů a zdravotní způsobilosti. Přijímací řízení pro uvedené obory se koná formou talentové zkoušky.
Tiskopis přihlášky naleznete na záložce „O studiu“


Náležitosti přihlášky:

 • • nezbytností je řádné vyplnění všech požadovaných údajů na přihlášce, včetně potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti a školou potvrzená klasifikace z příslušných ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku
 • • v případě uchazeče tj. žáka nebo absolventa střední školy jsou součástí přihlášky ke vzdělávání doklady nebo ověřené kopie vysvědčení z posledních dvou ročníků studia příp. vysvědčení o maturitní zkoušce
 • • uchazeči oboru zpěv posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání na základě foniatrického vyšetření
 • • uchazeči oboru Ladění a Klavírnictví lékařský posudek o zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělávání dle zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách a NV č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, potvrzující absenci nežádoucích zdravotních obtíží či onemocnění, bránící nebo omezující vzdělávání a ovlivňující budoucí pracovní uplatnění, tj. 3, 9a

  Lékařský posudek způsobilosti ke vzdělání - střední škola (Dokument PDF)

  www.mvcr.cz/soubor/sbirka-zakonu-dokumenty-sb071-10-pdf.aspx

 • • součástí přihlášky uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami je doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení
 • • uchazeči cizinci - osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení vydaného zahraniční školou (nostrifikaci)

 

Uchazeči jsou hodnoceni dle bodových kritérií v rozmezí 0 – 25 bodů (tj. v konzervatoři zkouška z hlavního oboru a zkouška z hudební teorie, ve střední škole – zaměření Ladění ze sluchových dispozic a HN a z prověření manuálních dispozic, v zaměření Klavírnictví ze sluchových a manuálních dispozic). Výsledné hodnocení uchazeče je v každé části zkoušky stanoveno součtem bodového hodnocení z jednotlivých zkušebních disciplín. Uchazeč uspěl, pokud v součtu získal 16 a více bodů z možných 25.
U uchazečů, kteří získali předchozí vzdělání v zahraniční škole a jsou cizími státními občany, je prověřována znalost českého jazyka.

 

Důležité informace k závěrečné části přijímacího řízení:
V souladu s § 36 odst. 3 správního řádu je účastníkům před vydáním rozhodnutí ve věci dána možnost seznámit se s podklady rozhodnutí a vyjádřit se k nim.
Výsledky přijímacího řízení jsou zveřejněny pod registračním číslem uchazečů na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup. Nepřijatým uchazečům jsou rozhodnutí zasílána prostřednictvím doručovatele poštovních služeb.
Přijatí uchazeči potvrzují svůj úmysl vzdělávat se v dané škole odesláním zápisového lístku, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne rozhodnutí o přijetí. Neodevzdáním zápisového lístku zanikají posledním dnem uvedené lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí uchazeče ke vzdělávání v dané škole.
Zápisový lístek obdrží žáci na své základní škole, ostatním uchazečům jej vydá krajský úřad příslušný dle místa trvalého bydliště.

 

Mgr. Stanislava Lustyková
ředitelka školy 
KONZERVATOŘ - požadavky pro obor
82-44-P/01 HUDBATalentová zkouška má tyto části:

 • 1. hra na nástroj nebo zpěv
 • 2. prověření hudebních dispozic a znalostí základů hudební teorie
ad 1) hra na nástrojHra na klavír

(požadavky jsou shodné pro obor hra na varhany)
Stupnice durová a stejnojmenná mollová kombinovaně (event. dohromady v rovném pohybu přes 4 oktávy). Velký rozklad, 2 etudy (Czerny op. 299, Cramer). 2 polyfonní skladby (Bach: Malá preludia a fughetty, Dvouhlasé invence apod.). Rychlá klasická sonátová věta, rondo nebo variace. Přednesová skladba romantická nebo soudobá. Podmínkou je hra zpaměti.

Hra na akordeon

Jedna durová a jedna mollová stupnice. Dvě etudy (Czerny op. 599, Lemoine op. 37, Czerny op. 849), dvě přednesové skladby různého charakteru. Hra zpaměti podmínkou.

Hra na housle

Durová a stejnojmenná mollová tříoktávová stupnice s kvintakordem a obraty (n.př.Ševčík op.1 seš.3.), durová dvojhmatová stupnice (oktávy,sexty,tercie),případně pomocnými způsoby. Tři technicky kontrastní etudy na úrovni Mazas 1.nebo 2.díl, Kreutzer 42 etud, Dont op..37, Fiorillo.
Jedna významná část koncertu úrovně Rode, Kreutzer, Accolay, Bériot.
Jedna část barokní sonáty, nebo jedna přednesová skladba libovolného stylového období.
Podmínkou je hra zpaměti minimálně jedné etudy a přednesových skladeb.


Hra na violu

Stupnice dur i moll a rozložené akordy do tří oktáv začínající na struně C. 2 různé etudy, jako např. K. Moravec: 1. díl, J. Dont: op. 37 nebo op. 38, R. Kreutzer: 42 etud. Dvě věty z koncertu nebo sonáty (jedna část technická a druhá volná - přednesová) jako např.: G. F.Telemann:Koncert G-dur, A. Vivaldi:Koncert F-dur, J. A.Benda:Koncert F-dur,B. Marcello:Sonáta e-moll. Hra zpaměti podmínkou


Hra na violoncello


Durová a mollová stupnice s rozloženými akordy v rozsahu dvou oktáv.
Výběr dvou kontrastních etud (K. P. Sádlo: Škola etud I. díl, F. Dotzauer: 113 etud, I. sešit, S. Lee: 40 lehkých etud op. 70, Výběr etud, sborník sestavil L. Maděrovskij (Moskva 1974), aj.
Jedna věta koncertu, sonáty nebo jiná přednesová skladba podle vlastního výběru - zpaměti.

Hra na kontrabas

Ovládání základních poloh (minimálně do druhé polohy).
Durové a mollové stupnice a rozložené akordy v rozsahu jedné oktávy.
Dvě kontrastní etudy a jedna přednesová skladba s průvodem klavíru.
Hra zpaměti je podmínkou.

Hra na kytaru

Správné držení nástroje a rukou při hře, vyrovnaný úhoz.
Stupnice dur - moll - tříoktávové - (jednohlas) , intervalové dur .
Obraty akordu - tříhlas - kadence - v obratech.
Tři etudy různého charakteru.
Nejméně dvě přednesové skladby odlišného období - např. renesanční nebo barokní, klasická a moderní. Hra zpaměti je podmínkou.

Dechové nástroje

Stupnice dur a moll do čtyř křížků, čtyř b a akordy - tónický kvintakord, dominantní a zmenšený septakord do čtyř křížků, čtyř b v obratech.
Dvě etudy různého charakteru (v rozsahu nejméně jedné stránky tisku). Jedna přednesová skladba.

Hra na zobcovou flétnu

Stupnice dur a moll s akordy do čtyř křížků a čtyř b. Dvě etudy kontrastního charakteru dle vlastního výběru. Skladba raného baroka (sonáty a canzony, v případě variací J. van Eycka téma nejméně s dvěma variacemi),
Dvě kontrastní věty ze sonáty vrcholného či pozdního baroka (období cca 1690 - 1760) a Skladba z 20. či 21. století.
Předpokládá se hra na altovou i sopránovou zobcovou flétnu a provedení jedné přednesové skladby zpaměti.

Hra na bicí nástroje

Malý buben – rytmická stupnice 2-3-4-5-6-7-8-7-6-5-4-3-2, víření pp ff pp, povinná etuda J. Tuzar – Etudy pro malý buben č. 56 nebo etudy podobné technické obtížnosti, jedna etuda dle vlastního výběru.
Bicí souprava – libovolná skladba či etuda zapsaná v notách.
Xylofon – jedna durová a jedna mollová stupnice, rozklady akordů, libovolná skladba či etuda zapsaná v notách.
Tympány – libovolná skladba či etuda pro alespoň dva tympány zapsaná v notách.
Součástí této zkoušky je ověření dispozic pro hru z listu na malý buben (zrakově postižených uchazečů se tento požadavek netýká) a prověření dovedností hry na libovolný hudební nástroj nebo zpěvu vyučované ve vyšších ročnících ZUŠ. Ke zkoušce bude k dispozici malý buben, tympány, bicí souprava a marimba.

Skladba

Krátké skladebné (technické, stylové) studie či drobnější kompozice pro jeden nástroj (lidský hlas), popř. menší komorní obsazení - různého charakteru zapsané buď ručně nebo v libovolném notačním programu. U zrakově postižených uchazečů lze v bodovém notopise, event. formou přehrání zvukové stopy. Důkladná znalost hudební nauky, popř. základů harmonie. Uchazeč může předvést krátkou improvizaci na libovolný nástroj (nepovinné).

Ostatní nástroje

Dvě etudy rozdílného zaměření. Jedna přednesová skladba. Repertoár je zvolen v náročnosti odpovídající dosažené hráčské úrovni tak, aby přednesené skladby poskytly komisi přehled o technické a muzikální vyspělosti. 
Požadavky pro obor
82-45-P/01 ZPĚV
zaměření klasický zpěv a populární zpěv

 

ad 1) ZpěvKlasický zpěv

Repertoár:

1) Dvě lidové písně odlišného charakteru (rychlá - pomalá)
2) Jedna píseň umělá (technicky vyspělejší uchazeči mohou navíc zařadit 4. skladbu - árii operní či oratorní)
3) Zkouška hlasového rozsahu
4) Recitace básně nebo části monologu z divadelní hry
5) Krátký motivační pohovor

Zpěv i recitace zpaměti podmínkou.
Ke zvoleným skladbám bude mít uchazeč připraven tištěný notový materiál, ani u lidových písní nelze používat noty s akordickými značkami.


Populární zpěv

Jedna píseň národní a dvě písně z oblasti populární hudby (jedna z nich musí být v češtině). Součástí zkoušky je schopnost pohybové improvizace a rytmického cítění. Podmínkou k vykonání zkoušky je doklad o  foniatrickém vyšetření a doklad o celkovém zdravotním stavu. Klavírní doprovod je zajištěn, vlastní korepetitor nebo hudební podklad na USB nebo CD je možný. 
Další části talentové zkoušky pro obory Hudba, Zpěvad 2) prověření hudebních dispozic a znalostí základů hudební teorie:zpěv lidové písně, reprodukce melodického úryvku a rytmického modelu (včetně analýzy), sluchová analýza stupnic dur/moll, sluchová analýza čistých, velkých a malých intervalů do oktávy, sluchová analýza doškálných kvintakordů, jejich obratů a sluchová analýza dominantního septakordu.

Notopis v houslovém a basovém klíči (u nevidomých uchazečů znalost bodového notopisu), znalost durových a mollových stupnic, tvoření intervalů čistých, velkých a malých směrem nahoru i dolů, určování daných intervalů, doškálné kvintakordy a jejich obraty, dominantní septakord s obraty, ostatní doškálné septakordy (v základním tvaru), jejich tvoření a určování, základní rozdělení hudebních nástrojů, hudební slohy a nejvýraznější osobnosti evropské hudby.
Nedílnou součástí této části zkoušky je písemný test ze sluchových dispozic a elementárních znalostí hudební nauky. 
STŘEDNÍ ŠKOLA - požadavky pro obor
82-44-M/02 LADĚNÍ KLAVÍRŮ A PŘÍBUZNÝCH NÁSTROJŮ – zaměření ladění
(délka vzdělávání 4 roky)Talentová zkouška má tyto části:

 • 1. prověření sluchových dispozic
 • 2. prověření základních znalostí hudební nauky
 • 3. prověření manuálních dispozic

ad 1) prověření sluchových dispozic
reprodukce předehraného tónu a melodického úryvku, sluchové rozpoznání intervalů čistých velkých a malých, určení tónorodu hraného akordu, opakování předneseného rytmického úryvku, rozpoznání naladěného a rozladěného tónu v různých polohách klaviatury

ad 2) prověření základních znalostí hudební nauky
teoretická znalost durových stupnic, tvoření čistých a velkých intervalů od daného tónu, trojzvuky a jejich obraty.

ad 3) prověření manuálních dispozic
základní úkony v práci s dílenským nářadím - řezání dřeva, šroubování vrutů, zatloukání hřebíků, práce s kleštěmi, pilníkem apod. 
82-44-M/02 LADĚNÍ KLAVÍRŮ A PŘÍBUZNÝCH NÁSTROJŮ – zaměření klavírnictví
(délka vzdělávání 4 roky)Talentová zkouška má tyto části:

 • 1. prověření sluchových dispozic
 • 2. prověření manuálních dispozic


ad 1) prověření sluchových dispozic
základy sluchové analýzy např. výška a barva tónu, rozpoznání naladěného a rozladěného tónu v různých polohách klaviatury

ad 2) prověření manuálních dispozic
rozpoznání dílenského nářadí a práce s ním, opracování dřeva, základní znalosti o využití materiálu v návaznosti na probírané učivo základní školy v předmětu pracovní vyučování. 

 

Talentové zkoušky pro rok 2020–2021 (Dokument PDF)

Přihlášky ke studiu

Lékařský posudek způsobilosti ke vzdělání - střední škola (Dokument PDF)